Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων εκπαιδευτικών με Διεθνή συμμετοχή

Το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ και το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, προγραμματίζουν τη διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θεολόγων εκπαιδευτικών με Διεθνή Συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2018 με γενικό θέμα:

«Προκλήσεις και προοπτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο»

Απευθύνεται σε

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, ΑTΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.

Σκοπός του Συνεδρίου

Η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων για το μάθημα των Θρησκευτικών, η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Θεματικοί άξονες

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες: 

Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Προγράμματα Σπουδών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Διαπολιτισμικές και διαθρησκειακές διδακτικές προσεγγίσεις
Πρακτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη (καλές διδακτικές πρακτικές, χρήσης Τ.Π.Ε., βιωματικές προσεγγίσεις)
Θεωρητικές Προσεγγίσεις

Τόπος και Χρόνος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14,15 & 16 Σεπτεμβρίου 2018 στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη

Κρίσιμες ημερομηνίες 

Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες πρέπει να αποστείλουν τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους μέχρι τις 31.05.2018 και, εφόσον γίνει η αποδοχή από την Επιστημονική Επιτροπή, το πλήρες κείμενο ως τις 15.07.2018, για το οποίο θα αναρτηθούν οδηγίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου.

Υποβολή περιλήψεων

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις και Posters. Ο κάθε εισηγητής και η κάθε εισηγήτρια μπορεί να στείλει μέχρι δύο (2) εισηγήσεις/Posters. 

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας, οφείλουν να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους, το κείμενο της οποίας θα είναι από 350 έως 450 λέξεις. Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων. Η εργασία θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synedrio2.theologwn@gmail.com με το όνομα/τα Συγγραφέα/ων.

Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει: 

Τον τίτλο της εισήγησης
Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τα τηλέφωνα του/ των εισηγητών / και το φορέα, καθώς και τον τίτλο της θεματικής ενότητας στην οποία επιθυμούν να ενταχθεί η εισήγηση (τα στοιχεία αυτά θα συμπληρωθούν στη φόρμα του Δελτίου Περίληψης).
Στην περίπτωση που οι εισηγητές/τριες είναι περισσότεροι/ες του ενός/μιας, θα σημειώνεται με αστερίσκο το ονοματεπώνυμο εκείνου/ης που θα παρουσιάσει την εργασία.

Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών/τριών, ο φορέας, η χώρα και η ηλεκτρονική διεύθυνση να αναγράφονται με πλάγια γράμματα κάτω από τον τίτλο, σε αριστερή στοίχιση (Γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών/τριών να προηγούνται των επωνύμων τους. 

Το κείμενο της περίληψης πρέπει να γραφεί σε μονό διάστημα, χωρίς επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων (Γραμματοσειρά Times New Roman 12) και χωρίς εσοχές. 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως.

Πληροφορίες για το Συνέδριο και την υποβολή εργασιών- συμμετοχής, θα βρείτε στον ιστοχώρο: 


Επικοινωνία: Πρασσά Χρύσα: 2310 474855

Γαλαρνιώτη Όλγα: 2310 474859

E-mail Συνεδρίου: synedrio2.theologwn@gmail.com

Η Υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος. Ηλεκτρονικό βιβλίο και Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης

Τα τελευταία δύο έτη το Εργαστήριο «Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας» (ΦΕΚ 3060/26-09-2016) του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. δραστηριοποιείται με σκοπό την υποστήριξη της μελέτης της ελληνικής γλώσσας των βιβλικών, πατερικών και λειτουργικών κειμένων, μεταξύ άλλων και με την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με διδακτικό προσωπικό και εκπαιδευτικές δομές άλλων Τμημάτων και Πανεπιστημίων. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω του νεοσυσταθέντος Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Α.Π.Θ., το οποίο παρέχει πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης, επαναπροκηρύσσεται για πέμπτη φορά το ολοκληρωμένο εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Υμνογραφικά κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδος». Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Το πλήρες ηλεκτρονικό βιβλίο Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος. Γλωσσική και υφολογική προσέγγιση. (ISBN 978-618-82862-0-7/978-618-82862-1-4, για προεπισκόπηση ορισμένων σελίδων βλ. εδώ).

Είναι γνωστό ότι οι ποικίλες μεταφράσεις των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος στη Νέα Ελληνική προσφέρουν μια σημαντική βοήθεια για την κατανόησή τους. Απουσιάζει, όμως, από τη βιβλιογραφία μια συστηματική γλωσσική και υφολογική ανάλυση των κειμένων αυτών για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση από το πρωτότυπο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος. Γλωσσική και υφολογική προσέγγιση ε­πι­χει­ρεί να α­να­πλη­ρώ­σει αυ­τό το κε­νό. Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι καινοτόμο και συνιστά ένα χρήσιμο διεπιστημονικό εργαλείο για όσους επιθυμούν να προσεγγίσουν τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος από το πρωτότυπο. Καθώς τα υ­μνο­γρα­φι­κά κεί­με­να και γε­νι­κό­τε­ρα τα κεί­με­να της λα­τρεί­ας συνιστούν κά­τι πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό α­πλά φι­λο­λο­γι­κά κεί­με­να, η προ­σέγ­γι­σή τους δεν μπο­ρεί να πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται σε μι­α στε­γνά γλωσ­σι­κή προ­σέγ­γι­ση. Ο πλού­τος των θε­ο­λο­γι­κών μη­νυ­μά­των, τα α­γι­ο­γρα­φι­κά δη­λού­με­να και συν­δη­λού­με­να, η ευ­ρεί­ας έ­κτα­σης πρόσ­λη­ψη και α­ξι­ο­ποί­η­ση του πα­τε­ρι­κού λό­γου, οι δο­γμα­τι­κές πτυ­χές των κει­μέ­νων αυ­τών προ­ϋ­πο­θέ­τουν συ­χνά και θε­ο­λο­γι­κές α­να­λύ­σεις και δι­ευ­κρι­νί­σεις γι­α να γί­νουν κα­τα­νο­η­τά. Γι­α το λό­γο αυ­τό στο ηλεκτρονικό βιβλίο η γλωσσική ανάλυση συνοδεύεται και από τον θε­ο­λο­γι­κό υ­πο­μνη­μα­τι­σμό, στο βα­θμό που α­παι­τεί­ται γι­α την ου­σι­α­στι­κή κα­τα­νό­η­ση των κει­μέ­νων.

2. Εξ αποστάσεως διδασκαλία και ανάλυση όλων των υμνογραφικών κειμένων της Μεγάλης Εβδομάδος. Η ολοκληρωμένη κατανόηση της Υμνολογίας της Μ. Εβδομάδος επιδιώκεται με την διάρκειας τριών μηνών μεθοδική εξ αποστάσεως διδασκαλία της υμνογραφικής γλώσσας, με γραμματική, συντακτική και μεταφραστική ανάλυση των κειμένων του υμνολογικού κύκλου κάθε μίας από τις ημέρες της Μ. Εβδομάδος. Η διδασκαλία είναι σχεδιασμένη με βάση τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει εμπέδωση και αξιολόγηση με τη βοήθεια τόσο γλωσσικών ασκήσεων όσο και ερωτήσεων επί θεωρητικών βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων, που αναδεικνύουν τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος, καθώς και λειτουργικά και ποιμαντικά θέματα.

Στόχοι του Προγράμματος είναι: 1. Μέσα από παραδειγματικό υλικό, που προέρχεται αποκλειστικά από τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος, να συμβάλει στην κατανόηση των λεξιλογικών και συντακτικών ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών των υμνογραφικών αυτών κειμένων, στην καλλιέργεια της μεταφραστικής ικανότητας των επιμορφουμένων και στην ανάπτυξη κριτικής στάσης έναντι των υπαρχουσών μεταφραστικών αποδόσεων. 2. Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, να αναδείξει τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων. 3. Να προσθέσει στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη των επιμορφουμένων ένα εύχρηστο διαχρονικό βοήθημα, στο οποίο μπορούν να προσφεύγουν και στο μέλλον.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες Διδακτικές Μονάδες.

Η προκήρυξη του Προγράμματος βρίσκεται στη σελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από 12/03/2018 έως 25/03/2018 στη διεύθυνση http://diaviou.auth.gr/koltsiou_ykme_e-learning_e

Άννα Κόλτσιου-Νικήτα

Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Επιμορφωτικό σεμινάριο Θεολόγων της ΔΔΕ Καβάλας με θέμα: «Ζητήματα διδακτικής στο ΜτΘ: η προσέγγιση του διδακτικού υλικού και η αξιοποίηση του φακέλου μαθήματος» (28 Μαρτίου 2018)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.grΘεσσαλονίκη: 15 – 03 - 2018
                       Αριθμ. Πρωτ.: 237


                    
Προς

τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της Δ/νσης Δ.Ε.  Καβάλας.

(Δια μέσου της Δ/νσης Δ.Ε. Καβάλας)

Κοιν.:
α) Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής  Μακεδονίας & Θράκης

β) Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής ΜακεδονίαςΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01»

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. Φ.15/1919/05-03-2018 έγγραφο έγκρισης της Περιφερειακής
            Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας  προσκαλώ στο επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Καβάλας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00-14:00 στο ΠΕΚ Καβάλας.
            Το θέμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα είναι: «Ζητήματα διδακτικής στο ΜτΘ: η προσέγγιση του διδακτικού υλικού και η αξιοποίηση του φακέλου μαθήματος».
            Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.


                                                                          Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων
                                                                                    Δρ. Πολύβιος  Στράντζαλης

Επιμορφωτικό σεμινάριο Θεολόγων της ΔΔΕ Δράμας με θέμα: «Ζητήματα διδακτικής στο ΜτΘ: η προσέγγιση του διδακτικού υλικού και η αξιοποίηση του φακέλου μαθήματος» (26 Μαρτίου 2018)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.gr

    
             Θεσσαλονίκη: 15 – 03 - 2018
                       Αριθμ. Πρωτ.: 236


                   
Προς

τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της Δ/νσης Δ.Ε.  Δράμας.

(Δια μέσου της Δ/νσης Δ.Ε. Δράμας)

Κοιν.:
α) Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής  Μακεδονίας & Θράκης

β) Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας


 

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01»


ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. Φ.1919/05-03-2018 έγγραφο έγκρισης της

                     Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής

                     Μακεδονίας & Θράκης

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

σας  προσκαλώ στο επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Δράμας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00-14:00 στο 4ο ΓΕΛ Δράμας.

            Το θέμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα είναι: «Ζητήματα διδακτικής στο ΜτΘ: η προσέγγιση του διδακτικού υλικού και η αξιοποίηση του φακέλου μαθήματος».

            Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

                                                                          Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων

                                                                                Δρ. Πολύβιος  ΣτράντζαληςΠρόσκληση θεολόγων σε Συνεδρία με θέμα: «Φυσική και Θρησκεία»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                          
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.grΘεσσαλονίκη: 15 – 03 - 2018
                           Αριθμ. Πρωτ.: 238


                   
Προς

1.      τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (εκτός καλλικρατικών δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού)

2.      τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01 των καλλικρατικών  δήμων
Νεάπολης – Συκεών,
Κορδελιού – Ευόσμου,
Αμπελοκήπων – Μενεμένης
της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

(Δια μέσου της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης)

Κοιν.:
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Kεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση θεολόγων σε Συνεδρία με θέμα: «Φυσική και Θρησκεία»Στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, διοργανώνεται Συνεδρία με θέμα:

«Φυσική και Θρησκεία» 

H σχέση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας απασχολεί τους στοχαστές ήδη από την πρώτη εμφάνιση της φιλοσοφικής σκέψης στην αρχαία Ελλάδα. Ωστόσο φαίνεται ότι τους τελευταίους δύο αιώνες ο σχετικός προβληματισμός διατυπώνεται σε μία πιο συστηματική βάση, ιδιαίτερα μετά την επικράτηση της λεγόμενης επιστημονικής επανάστασης και της διαφαινόμενης κυριαρχίας του ορθού λόγου έναντι της μεταφυσικής. Τελικά, όπως συνήθως συμβαίνει, διαπιστώνεται ότι αν εξαιρέσει κανείς ακραίες φωνές ένθεν και ένθεν η επιστήμη και η θρησκεία βρίσκονται σε ένα διαρκή και γόνιμο διάλογο. Έναν διάλογο που φαίνεται να κορυφώνεται εντός του Ορθόδοξου χριστιανικού κόσμου, ο οποίος πάντα χαρακτηρίζεται από μία πιο ευρεία και ανοιχτή προσέγγιση της επιστήμης και της καινοτομίας σε σχέση με τα άλλα χριστιανικά δόγματα. 

Προσκαλούμε τους θεολόγους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν τη Συνεδρία. 

Η Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305 - Θεσσαλονίκη). 

Το Συνέδριο υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολείων όπως ενημερώσουν τους καθηγητές που ανήκουν στο Σχολείο τους. 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για την υπηρεσία. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα της συνεδρίας:


                                                                                    Με τιμή
                                                                        Πολύβιος Ι. Στράντζαλης
                                                                        Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων«Φυσική και θρησκεία» 

Πρόγραμμα Εισηγήσεων 
Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 
Συνεδριακό κέντρο ξενοδοχείου Grand Hotel Palace 
Αίθουσα ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

09:30 - 14:00

Προεδρείο:  Παναγιώτης Ανανιάδης, Μαρία Συργιάννη, Γιώργος Τακαρίδης, Βαγγέλης Βαρβαρέσος

Χαιρετισμός κ. Ανανιάδη Παναγιώτη, Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας
Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Προσκεκλημένος ομιλητής: π. Ειρηναίος Δεληδήμος
ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Επικ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΠΟΙΗΜΑ. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΌΝΤΩΝ ΩΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Γιώργος Τακαρίδης, Φυσικός, υπ. Διδ. Θεολογίας ΑΠΘ
ΧΩΡΟΣ, ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΧΩΡΕΣΗ
Χρήστος Δημόπουλος, Καθηγητής Φυσικής – Αστροφυσικής (MSc)
11:30 - 12:00
Διάλειμμα καφέ                                                                                                

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Γεώργιος Π. Παύλος, Καθηγητής Φυσικής, Δ.Π.Θ  και Δρ Φιλοσοφίας

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Η ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ;
Μανόλης Καρτσωνάκης, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διευθυντής Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΝΥΣΣΗΣ
Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Λυδία Πετρίδου, ΣΕΠ/ΕΑΠ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΝ 18Ο ΑΙΩΝΑ. ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Επικ. καθηγητής ΣΑΕ/ΕΑΠ και φιλοξενούμενος ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Μανώλης Αναγνωστάκης